Privacy Verklaring

Cafetaria Twilight , gevestigd aan Horsterplein 20 3891 ES Zeewolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:

Cafetaria Twilight, Horsterplein 20 3891 ES Zeewolde

management@cafetariatwilight.nl

Tel: 0365221173

U kunt de Functionaris Gegevensbescherming van Cafetaria Twilight bereiken via

management@cafetariatwilight.nl

Inhoud

Persoonsgegevens die wij verwerken                                                                              2

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken                                2

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken   2

Geautomatiseerde besluitvorming                                                                       2

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren                                                           3

Delen van persoonsgegevens met derden                                                                      3

Google Analytics                                                                                                     3

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen                                                                    4

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen                                                                             4

Meldingsplicht                                                                                                                    4

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cafetaria Twilight verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via management@cafetariatwilight.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens

verwerken

Cafetaria Twilight verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Cafetaria Twilight verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Cafetaria Twilight neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cafetaria Twilight) tussen zit.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Cafetaria Twilight bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam worden bij web boekingen uitsluitend bewaard als dit vloeit vanuit een overeenkomst.   Hierbij wordt de wettelijke bewaartermijn voor overeenkomsten/facturatie gehanteerd.
– Geslacht worden bij web boekingen uitsluitend bewaard als dit vloeit vanuit een overeenkomst. Hierbij wordt de wettelijke bewaartermijn voor overeenkomsten/facturatie gehanteerd.
– Adresgegevens worden bij web boekingen uitsluitend bewaard als dit vloeit vanuit een overeenkomst. Hierbij wordt de wettelijke bewaartermijn voor overeenkomsten/facturatie gehanteerd.
– Telefoonnummer worden bij web boekingen uitsluitend bewaard als dit vloeit vanuit een overeenkomst. Hierbij wordt de wettelijke bewaartermijn voor overeenkomsten/facturatie gehanteerd.
– E-mailadres worden bij web boekingen uitsluitend bewaard als dit vloeit vanuit een overeenkomst. Hierbij wordt de wettelijke bewaartermijn voor overeenkomsten/facturatie gehanteerd.
– Bankrekeningnummer worden bij web boekingen uitsluitend bewaard als dit vloeit vanuit een overeenkomst. Hierbij wordt de wettelijke bewaartermijn voor overeenkomsten/facturatie gehanteerd.
– Voor- en achternaam worden bij een contactaanvraag gebruikt voor het beantwoorden van de vraag. De gegevens worden zonder toestemming niet bewaard.
– E-mailadres worden bij een contactaanvraag gebruikt voor het beantwoorden van de vraag. De gegevens worden zonder toestemming niet bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Cafetaria Twilight verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Cafetaria Twilight blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics voor het verkrijgen van bezoekersstatistieken. De informatie die door Google wordt verzameld, wordt geanonimiseerd opgeslagen. Cafetaria Twilight en Google kunnen niet zien welke personen onze website hebben bezocht. De statistieken van Google Analytics worden door ons gebruikt om de website te optimaliseren, onder andere door druk bezochte pagina’s eenvoudiger vindbaar te maken.

De informatie die Google verzamelt, wordt mogelijk opgeslagen op servers buiten de Europese Economische Ruimte. Cafetaria Twilght heeft geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derde partijen. Google kan de gegevens verstrekken aan derden als zij daartoe op grond van de wet verplicht is of voor zover de informatie namens Google door derden wordt verwerkt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar Google’s Privacy FAQ en het Overzicht van Google Analytics. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cafetaria Twilight en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cafetariatwilight.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Cafetaria Twilight wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cafetaria Twilight neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@cafetariatwilight.nl

 

Meldingsplicht Cafetaria Twilight is verplicht om alle inbreuken in verband met persoonsgegevens te documenteren en binnen 72 uur te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.